Прилади для вимірювання концентрації іонів водню

Потенціометричний метод вимірювання рН заснований на вимірюванні електричного потенціалу при розміщенні спеціальної електродної системи в аналізованому розчині. ЕРС електродної системи пов'язана з активністю іонів води в розчині та температурою.

Молекула води є досить хімічною сполукою, її дисоціація на іони гідрогену і гідроксиду порівняно з концентрацією її недисоційованих молекул настільки мала, що коефіцієнт дисоціації Кн2о=1,0 10-4 при температурі 22°С. Молекули води Молекули води як хімічні сполуки

Для зручності вираження концентрації іонів водню датський хімік Зеренс ввів поняття рН (р - початкова буква датського слова міра (ступінь) рН - гідроген). Відповідно до цього водневий показник рН - десятинний логарифм концентрації іонів гідрогену з від'ємним знаком: pОН=-lg[H+]; аналогічно для іонів гідроксиду; pOH=-lg[H-]. Для чистої води за температурою 22°С рН = 7.

Для нейтрального середовища значення рН дорівнює 7, кислого - менше 7, лужного - понад 7. Для дуже кислих середовищ рН менше нуля (-1 -2) і для лужних більше 14(15+16).

Електродна система ( рис. 1) складається з двох електродів: вимірювального, потенціал якого залежить від активності (концентрації) іонів гідрогену в розчині, і порівняльного (допоміжного), потенціал якого під час вимірювання залишається сталим і вміщується він у насичений, розчин хлористого калію. Прилади для вимірювання концентрації іонів водню Рисунок 1 - Електродна система pH-метра

Найчастіше рН розчинів вимірюється електродами, виготовленими із спеціального скла з домішками одновалентних металів: літію, калію, натрію. Скляні електроди малоінерційні, мають стабільні характеристики.

Корпус (2) каліброваної трубки, виготовленої із спеціального скла. Мембрана може мати будь-яку форму (кулі, конусу, площини) залежно від її призначення. Внутрішня частина електрода заповнена нормальним розчином соляної кислоти (3) з невеликою кількістю кристалів хлористого срібла. У розчині кислоти розміщений контактний електрод (4), який через пробку (5) і гумовий ковпачок (6) кабельним наконечником (7) підключається до вимірювального приладу ВП.

Порівняльним електродом може бути хлористо-срібний або ж каломельний електрод. Внутрішня частина хлористо-срібного електрода заповнена насиченим розчином хлористого калію. Контактний срібний електрод (8), покритий малорозчинною сіллю хлористого срібла, заведений у розчин, а другий його кінець через трубку (5) і гумовий ковпак (6) кабельним наконечником (7) підведений до вимірювального приладу ВП. Контакт вимірюваного розчину з розчином хлористого калію відбувається через пористу перегородку (9).

Взаємодія розчину з скляною поверхнею призводить до виникнення різниці потенціалів Ех, зумовленої активністю іонів водню в розчині: Ex = Eo+(2,3RT/F)lg aн, де: Ео - нормальний потенціал; R - універсальна газова стала; Т - температура; F - число Фарадея; aн - активність водневих іонів у розчині.

Таким чином, вимірюючи потенціал скляного електрода можна знайти рН-розчин. Загальна НРС комірки дорівнює алгебраїчній сумі контактних ЕРС; sumE = Eк+Eвк+Ex+Eд+En де: Eк - контактна ЕРС між електродом і розчином соляної кислоти; Eвк - контактна ЕРС внутрішньої поверхні скляного електрода; Eд - дифузійний потенціал на межі контрольованого розчину і розчину КС1; Ex - контактна ЕРС між скляним електродом і контрольованим розчином; En - різниця потенціалів на межі срібний електрод - розчин КСІ.

Всі названі ЕРС, крім Ех сталі, а сумарна ЕРС вимірювальної комірки пропорційна контактній ЕРС зовнішньої мембрани скляного електрода Ех. За принципом дії рН-метри поділяються на такі основні групи приладів: безпосереднього відліку, з статичною та антистатичною компенсаціями.

Метод безпосереднього відліку використовується в лабораторних рН-метрах, точність вимірювання яких становить ± 0,05 рН. Компенсаційні схеми найчастіше використовуються в автоматичних рН-метрах з динамічною та статичною компенсаціями.

Промисловістю випускаються датчики заглибленого типу ДПг-4М та проточного типу ДМ-5М, із нержавіючої сталі X1810Т з скляними електродами типів ЕСП-01-14, ЕСТК-1М та порівняльними хлористо-срібними електродами; перетворювачі типу П-201, П-205, П-210,П-215 та рН-метри типів рН-201, рН-125 тощо.

Питання для самоконтролю

  1. Класифікація методів для аналізу складу і властивостей речовин.
  2. Основні терміни і визначення, класифікація методів і засобів для вимірювання густини.
  3. Поплавкові густиноміри: типи, використання, будова і принцип роботи.
  4. Гідростатичні густиноміри: типи, їх використання, будова і принцип роботи.
  5. Основні терміни і визначення, класифікація методів і засобів вимірюваний в'язкості.
  6. Капілярні віскозиметри: типи, їх використання, будова і принцип роботи.
  7. Кулькові віскозиметри: типи, їх використання, будова і принцип роботи.
  8. Ротаційні віскозиметри: типи, використання, будова і принцип роботи.
  9. Потенціометричний метод аналізу рідин, теоретичні основи потенціометричного вимірювання.
  10. Будова і принцип, роботи електродної системи для вимірювання рН.
Рейтинг: 1/5 - 1 голосов