Вимірювання температури

Температура - основний технологічний параметр, від якого залежить у багатьох випадках якість продукції, що випускається на підприємствах переробної промисловості. Практично в кожному технологічному процесі здійснюється теплова обробка сировини або продуктів, що потребує точного вимірювання температури. Нині у різних галузях науки і пpoмисловості застосовують десятки методів вимірювання температури. Вимірювання температури Температура - фізична величина, яка характеризує внутрішню енергію тіла, не піддається безпосередньому вимірюванню, тому вона перетворюється за допомогою перетворювачів в іншу фізичну величину (об'єм, лінійні розміри, електричний опір, терморушійну силу тощо). Для вимірювання температури необхідно мати не лише одиницю вимірювання, але і шкалу, за якою визначається результат вимірювання температури. Стандартом ГОСТ 26156-75 для вимірювання температури передбачається використання двох температурних шкал: термодинамічної та міжнародної практичної. Міжнародна практична температурна шкала (МПТШ) співпадає з ТТШ з такою точністю, яка експериментально може бути відтворена. У даний час діє шкала МПТШ-68, розроблена більш точна МТШ-90. Для збереження сумісності термодинамічної і стоградусної температурної шкали Цельсія температурний проміжок між точками танення льоду і кипіння води залишили рівним 100°. Числові значення температури рівноправно виражаються як у Кельвінах (К), так і в градусах Цельсія (°С), але мають початок відрахунку. Вони пов'язані наступним співвідношенням: Т= t +273.15, де Т - термодинамічна температура, К; t - температура в МПТШ-68,°С. У США та інших англомовних країнах прийнято вимірювати температуру по шкалі Фаренгейта. при цьому tF-1.8t+32;t-(tF-32), Методи вимірювання температури можливо поділити на дві групи: контактні і безконтактні. Залежно від принципу дії, промислові засоби вимірювання температури розділяються на такі групи вимірювання: термометри розширення, манометричні термометри; термоперетворювачі опору, термоелектричні перетворювачі, пірометри. Пірометри вимірюють температуру безконтактним методом.
Рейтинг: 0/5 - 0 голосов

Комментарии ()